Skip to main content

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke offertes of overeenkomsten of met alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Trainingen, teamcoachtrajecten, workshops, cursussen, lezingen en seminars, ofwel alle groepsprocessen die Gutta Spei aanbiedt, zullen hierna als “training” beschreven worden.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving
Gutta Spei, Coaching en Counseling vanuit christelijk perspectief, hierna te noemen “Gutta Spei” richt zich op coaching en counseling van (jong)volwassenen, echtparen en gezinnen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Hiernaast biedt Gutta Spei pastorale ondersteuning en groep/bedrijfscoaching binnen verschillende werkvelden.
Gutta Spei is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69500444

Artikel 3. Defenities
Opdrachtnemer is in deze Gutta Spei en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Gutta Spei. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
Door gebruik te maken van diensten van Gutta Spei, bevestiging van de overeenkomst en daardoor deze algemene voorwaarden, geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

Artikel 5. Prijzen en offertes
De tarieven die Gutta Spei hanteert zijn deels te vinden op onze website. Overige tarieven voor groep/bedrijfscoaching worden in overleg bepaald. Gutta Spei behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De opdrachtgever zal hier te allen tijde schriftelijk of mondeling van op de hoogte worden gesteld.
Offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer partijen mondeling of schriftelijk tot overeenstemming zijn gekomen. Gutta Spei zal de afspraken schriftelijk vastleggen.
In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6. Privacyverklaring
Tijdens gesprekken kunnen notities gemaakt worden ter weergave van de gesprekken. Deze notities worden 6 maanden na het laatste consult vernietigd en zijn tot 6 maanden na het laatste consult opvraagbaar door de opdrachtgever.

Onze algehele privacyverklaring is na te lezen op www.guttaspei.nl

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden door overmaking op ons rekeningnummer NL89RABO 0322 3788 26 t.n.v. Gutta Spei o.v.v. het factuurnummer. Wij hanteren voor particulieren een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Voor bedrijven hanteren wij een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum.
Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 8. Niet nakomen afspraak
Wanneer een afspraak voor coaching / counseling niet kan worden nagekomen dient dit ten minste 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt schriftelijk te worden gecommuniceerd, via email of WhatsApp. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Gutta Spei spant zich in op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak in te plannen. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten alsnog in rekening worden gebracht.
Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 9. Duur en beëindiging
De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
Wanneer Gutta Spei de overtuiging heeft om welke reden dan ook de opdrachtnemer niet verder te kunnen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching beëindigd.
Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 10. Ontbinding van een training
Wanneer de overeenkomst 6 weken of langer voor aanvang van de training schriftelijk is ontbonden zal het betaalde cursusgeld binnen 14 dagen op de rekening worden teruggestort onder inhouding van 30% van het trainingsgeld voor gemaakte kosten.
Bij ontbinding van de inschrijving binnen 4 weken voor de training wordt geen terugbetaling gedaan. Dit geldt tevens wanneer de training voortijdig wordt beëindigd.
Wanneer sprake is van een situatie van overmacht waardoor de opdrachtgever onmogelijk de cursus kan volgen zullen partijen zich inspannen de opdrachtgever alsnog de training op een ander moment te laten volgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.
Wanneer de opdrachtgever/ werknemer een trainingsdag niet aanwezig kan zijn, kan dit via e-mail, Whats App of telefoon worden doorgeven, bij voorkeur minimaal 24 uur voor de geplande training. Terugbetaling van het trainingsgeld voor gemiste trainingen is niet mogelijk. Inhalen van gemiste trainingen is in overleg mogelijk. Inhalen van een training kan alleen in overleg en indien er plek is. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Mocht een training door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Gutta Spei het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de opdrachtgever/ werknemer hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de opdrachtgever/ werknemer geen recht meer op terugbetaling van het trainingsgeld.
Opdrachtnemer behoud zich het recht voor trainingen kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of in de directe omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 11. Overige voorwaarden voor groepstrainingen, workshops en lezingen
Bij onvoldoende deelnemers behoudt Gutta Spei zich het recht voor de training te annuleren. Het trainingsgeld wordt dan per omgaande terugbetaald.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie ‐ geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde
personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de mogelijkheden van haar competentie.

Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie en het bevorderen van deskundigheid door training, cursus en opleiding.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Deelname aan een training van Gutta Spei geschiedt volledig op eigen risico. De opdrachtgever/ deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Gutta Spei kan door opdrachtgever/ deelnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van hun handelen.
Gutta Spei is niet aansprakelijk voor eventueel letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is Gutta Spei aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de cursussen.